W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Legalizacja dokumentów dla celów obrotu prawnego z zagranicą

 1. Podstawa prawna
  Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły wymagają legalizacji, zgodnie z § 25, § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).

 2. Wymagane dokumenty
  W celu dokonania legalizacji dokumentów należy złożyć:
  1. wniosek – wg załącznika,
  2. oryginały dokumentów przeznaczonych do legalizacji.

 3. Miejsce złożenia dokumentów
  Dokumentację można złożyć w Kuratorium Oświaty w Punkcie Obsługi Interesantów (pok. 18) lub przekazać drogą pocztową na adres:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  80-853 ul. Wały Jagiellońskie 24
  tel. 322 29 25 e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl


 4. Komórka (osoba prowadząca) odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  Wydział Organizacji i Informacji Oświatowej
  p. Magdalena Bielska, pok. 04 (parter)
  tel. 58 322 29 15

 5. Termin i sposób załatwienia
  Legalizację załatwia się bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości w dniu złożenia dokumentów. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”, po uprzednim sprawdzeniu faktów zawartych w dokumencie.

 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  Zalegalizowane dokumenty po uiszczeniu opłaty przesyłane są drogą pocztową na wskazany we wniosku adres na terenie kraju, a dla osób zamieszkałych za granicą dokumenty przesyłane są za pośrednictwem polskich placówek konsularnych. Dokumenty mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

 7. Opłata
  Opłata za legalizację dokumentów zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. V rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk
  nr konta 74 1010 1140 0067 4122 3100 0000

 8. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  Oryginał dokumentu przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres po uiszczeniu opłaty, może być odebrany osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

Załącznik:
Wniosek o legalizację dokumentu

wróć wróć