W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

 1. Świadectwa nie wymagające dodatkowych formalności w polskich urzędach:

  1. Świadectwa uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacyjnym jednego z państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

  2. Dyplomy IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate);

  3. Świadectwa wydane w państwach, z którymi polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, uznawane na zasadach przewidzianych tymi umowami. Dotyczy to również świadectw wydanych w czasie obowiązywania umów, które już wygasły bądź zostały rozwiązane. Lista obowiązujących umów międzynarodowych znajduje się pod adresem:
   http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_podstawy_prawne

  4. Świadectwa promocyjne dające podstawę do kontynuacji kształcenia w polskim systemie edukacji na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Uznanie świadectwa decyzją kuratora oświaty

 3. Potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty (sytuacje wyjątkowe)
  Dotyczy osoby, która:

  1. uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy;

  2. została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka

   jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu w postępowaniu w sprawie uznania świadectwa albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody.

wróć wróć