W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Ogólne informacje o projekcie edukacji prawnej dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego

 1. Projekt jest inicjatywą lokalną realizowaną w ramach partnerskiej współpracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku z Sądem Okręgowym w Gdańsku.
 2. Projekt został zainaugurowany w roku 2013 przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku cyklem Dni Otwartych.
 3. W październiku 2014 roku zorganizowano cykl debat poświęconych relacjom sądów ze środowiskiem społeczno – instytucjonalnym w celu pełniejszego poznania oczekiwań środowiska nauczycielskiego – panel pod tytułem: ”Budowanie świadomości prawnej młodzieży” z udziałem dyrektorów trójmiejskich liceów, pedagogów, mediatorów oraz uczniów.
 4. Powołana została Rada Programowa, której celem jest koordynacja i konsolidacja działań sądów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i mediatorów oraz placówek edukacyjnych w celu jak najlepszego dotarcia do młodzieży z wiedzą prawniczą i prawną.
 5. Projekt edukacji prawnej nawiązuje do porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Edukacji Narodowej (z dnia 19 sierpnia 2011 r., z dnia 13 lutego 2013 r., 12 lutego 2015 r.) dotyczących współpracy w zakresie realizowania i promowania programu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.
 6. Istota programu określona została w Porozumieniu pomiędzy Pomorskim Kuratorem Oświaty a Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na obszarze województwa pomorskiego. (tekst porozumienia: www.kuratorium.gda.pl).
 1. Cele programu:

  • edukacja młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce;
  • rozwój świadomości prawnej, zapoznanie młodzieży z  podstawowymi zagadnieniami prawnymi jako przygotowanie do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • edukacja prawna młodzieży skutecznym działaniem profilaktycznym (wyrabianie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, ukierunkowywanie wyborów młodych ludzi, by były one zgodne z prawem, odwoływanie się do własnych poglądów oraz wartości);
  • wyposażenie młodzieży w elementarną wiedzę z zakresu prawa w naszym państwie;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
  • zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu.
 2. Przykładowe formy i sposoby realizacji programu:

  • lekcje/zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na obszarze województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie prowadzone z udziałem przedstawicieli sądów; tematyka lekcji /zajęć do ustalenia pomiędzy przedstawicielami szkół z przedstawicielami sądów; zajęcia prowadzone są pro bono;
  • wizyty uczniów i nauczycieli w siedzibach sądów, udział w symulacjach rozpraw oraz w innych rozprawach sądowych (po uzgodnieniu z właściwą jednostką sądu);
  • udział uczniów i nauczycieli w organizowanych przez sądy Dniach Otwartych oraz innych proponowanych wydarzeniach;
  • konkursy tematyczne;
  • konferencje;
  • propagowanie wiedzy prawniczej i prawnej wśród młodzieży szkolnej z wykorzystaniem uzgodnionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i Pomorskiego Kuratora Oświaty środków edukacyjno-wychowawczych: podręczników, filmów, prezentacji multimedialnych i innych na terenie szkół i sądów;
  • przekazywanie wiedzy prawniczej i prawnej w szkołach np. w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, w ramach zajęć z wychowawcą, w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357);
  • innowacje pedagogiczne.
 3. Działania w ramach współpracy Sądu Okręgowego w Gdańsku z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz ze szkołami: w roku 2015

  • pisemne wystąpienie Prezesa Sądu do Pomorskiego Kuratora Oświaty o nawiązanie współpracy w zakresie edukacji prawnej młodzieży – styczeń 2015 r.;
  • opracowanie i przekazanie gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym komunikatów Pomorskiego Kuratora Oświaty - umieszczenie na kuratoryjnej stronie internetowej (ogólne informacje na temat projektu, w tym ramowe wskazówki dotyczące współpracy sądów z gimnazjami i ze szkołami ponadgimnazjalnymi, wypracowane na podstawie wspólnych doświadczeń sędziów i środowiska nauczycielskiego) - zachęta szkół do udziału w projekcie; komunikaty zachęcające do udziału młodzieży w 70. Rocznicy Sądu Okręgowego w Gdańsku Dniach Otwartych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, symulacjach rozpraw współczesnych i rekonstrukcje rozpraw z dawnych wieków; zaproszenie do współpracy również szkoły podstawowe;
  • opracowanie listy koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy w poszczególnych sądach rejonowych okręgu gdańskiego i przekazanie informacji do szkół;
  • wyznaczenie koordynatora projektu w Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz osób współpracujących z koordynatorem w powyższym zakresie;
  • opracowanie przez Sąd Rejonowy w Gdańsku interaktywnej „Mapy współpracy SO w Gdańsku ze szkołami” oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.gdansk.so.gov.pl/wspolpraca-ze-szkolami
  • rozpropagowanie dostępu do „Mapy współpracy SO w Gdańsku ze szkołami” poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
  • rozpropagowanie informacji wśród dyrektorów szkół i nauczycieli o poradnikach „Przychodzi uczeń do prawnika” (w tym jego wersji elektronicznej ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy);
  • przekazanie ok. 500 egzemplarzy w wersji papierowej gimnazjom oraz szkołom ponadgimnazjalnym województwa pomorskiego;
  • opracowanie oraz uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Pomorskim Kuratorem Oświaty a Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na obszarze województwa pomorskiego;
  • zorganizowanie konferencji o zasięgu wojewódzkim dotyczącej mediacji rówieśniczych i szkolnych – 10 grudnia 2015r. (www.gdansk.so.gov.pl/o-mediacji-w-kolebce-wolnosci-i-solidarnosci-relacja-z-konferencji-pt-mediacja-jako-metoda);
  • rozpropagowanie faktu podpisania Porozumienia w sprawie projektu edukacji i prawnej i mediacjach w lokalnych mediach;
  • utworzenie na stronie internetowej KO zakładki „Edukacja prawna uczniów”;
  • zebranie informacji zwrotnej na temat projektu z wytypowanych losowo szkół.

Na podstawie danych zebranych z części szkół uczestniczących w projekcie widoczne jest, że uczniowie i nauczyciele dostrzegają walory uczestnictwa w programie. Uważają, że omawiane zagadnienia są przydatne w procesie edukacyjnym. Zwracają uwagę na możliwość doboru tematyki zgodnie z potrzebami szkoły, otwartą postawę i życzliwość sędziów, merytoryczne przygotowanie prawników odwiedzających szkoły – prezentacje multimedialne, zainteresowanie młodzieży użyteczną tematyką, np. prawa autorskie w sieci Internet, pierwsza praca młodych ludzi, itp.

opracowała Małgorzata Bielang
wizytator WRE Kuratorium Oświaty w Gdańsku
koordynator projektu

wróć wróć