W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

KO-XIII- 023-13/06

Informacje dla organów prowadzących szkoły będących jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące podejmowania uchwał w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok, na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli... (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

 • zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, środki o których mowa mogą być przeznaczone w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

 • środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia należy przeznaczyć na:

  1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

  2. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

  4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

  5. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

  6. szkolenie rad pedagogicznych,

  i zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia dofinansowuje się również w części lub w całości:

  1. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

  2. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

  3. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 • zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia na podstawie wniosków dyrektorów szkół i placówek wynikających z planów doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do 30 listopada danego roku.

 • zgodnie z § 7 rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz określa się rodzaj specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art.70a ust. 1 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa zgodnie z art. 91 d pkt.1 Karty Nauczyciela, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

wróć wróć