W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Wyniki kontroli NIK dot. kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy Szkół
woj. pomorskie


Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do kuratorów z prośbą o rozpowszechnienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kontrola dotyczyła lat szkolnych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. Celem kontroli była ocena organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz finansowania zadań w tym zakresie. Ocena dotyczyła w szczególności:

 1. realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej polityki oświatowej państwa w odniesieniu do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,

 2. realizacji zadań dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami przez organy prowadzące szkoły publiczne, w tym: szkoły integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi, szkoły specjalne, kształcące na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, przestrzegania obowiązujących zasad organizacji nauczania i zapewnienia warunków kształcenia.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na nieprawidłowości w działalności niektórych szkół oraz wykonywaniu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności niektórych kontrolowanych organów prowadzących szkoły polegały w szczególności na:

 1. naruszeniu przepisów prawnych przy zapewnianiu bezpłatnego dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni,

 2. niezapewnieniu właściwego nadzoru nad przestrzeganiem w szkołach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach,

 3. braku skutecznego nadzoru nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej (SIO) o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczeniu należnej części oświatowej subwencji ogólnej.

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności niektórych kontrolowanych szkół publicznych polegały w szczególności na:

 1. nieprzestrzeganiu w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi wymaganej przepisami prawnymi ogólnej liczby uczniów w oddziale integracyjnym, w tym dopuszczalnej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w tych oddziałach,

 2. niewywiązaniu się przez dyrektorów szkół z obowiązku rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami i niezaplanowaniu sposobów ich zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 3. niewywiązaniu się przez dyrektorów szkół z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami

 4. zaniechaniu organizowania zajęć specjalistycznych, zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (lub prowadzeniu ich w ograniczonym zakresie),

 5. nierzetelnym dokumentowaniu przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej

 6. niedostosowaniu przez dyrektorów treści statutów szkół do obowiązujących przepisów prawnych

 7. niezapewnieniu zatrudnienia kadry pedagogicznej o odpowiednich kwalifikacjach,

 8. niezapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych,

 9. niezapewnieniu prawidłowo zorganizowanej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami z niepełnosprawnościami,

 10. wprowadzaniu do systemu informacji oświatowej (SIO) przez dyrektorów nieprawdziwych danych o liczbie i rodzaju niepełnosprawności uczniów.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się wynikami kontroli NIK oraz podejmowaniu takich działań w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby do nieprawidłowosci wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w pomorskich szkołach nie dochodziło.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko    

Wyniki kontroli NIK www.nik.gov.pl/plik/id,4585,vp,5892.pdf.

wróć wróć