W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 
 
 
 

Zasady udzielania patronatu

R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa procedury i zasady przyznawania Honorowego Patronatu Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwanego dalej Kuratorem.

Rozdział 2

Zasady przyznawania honorowego patronatu

§ 2

Honorowy Patronat Pomorskiego Kuratora Oświaty jest szczególnym wyróżnieniem dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z edukacją i wychowaniem, organizowanego na terenie województwa pomorskiego.

§ 3

 1. Honorowym patronatem mogą być objęte imprezy oświatowe, które posiadają szczególną rangę edukacyjną, kulturową lub społeczną, zwane dalej „przedsięwzięciem”, mające otwarty charakter oraz zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny wojewódzki, powiatowy lub gminny.

 2. Patronat przyznawany jest imprezom oświatowym, których wyróżnia wzorowa realizacja priorytetów określanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Pomorskiego Kuratora Oświaty, nowatorstwem programowym, organizacyjnym lub metodycznym, wybitnymi wartościami dydaktycznymi, wychowawczymi, profilaktycznymi, patriotycznymi, społecznymi, wysoką rangą w środowisku lokalnym lub długoletnią tradycją.

 3. Pod pojęciem „impreza oświatowa” należy rozumieć konkursy, uroczystości, olimpiady, festiwale, turnieje, zawody, seminaria, konferencje, przeglądy, projekty edukacyjne i inne.

§ 4

 1. Przedsięwzięcie objęte patronatem nie może posiadać charakteru komercyjnego a uczestniczenie w nim nie może wiązać się z ponoszeniem kosztów finansowych.

 2. Przyznanie przez Kuratora patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Kuratorium Oświaty dla organizatora.

Rozdział 3

Procedura przyznawania patronatu honorowego

§ 5

Wniosek o objęcie patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty imprezy oświatowej mogą składać:

 1. szkoły i placówki oświatowe,

 2. uczelnie wyższe,

 3. organy prowadzące szkoły lub placówki,

 4. organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę,

 5. instytucje kulturalne,

 6. stowarzyszenia i fundacje,

 7. inne podmioty realizujące działania ściśle związane z działalnością edukacyjno - oświatową.

§ 6

 1. Podmiot ubiegający się o otrzymanie honorowego patronatu Kuratora składa wniosek według ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu) nie później niż 30 dni przed terminem planowej jej organizacji (decyduje data wpływy do Kuratorium Oświaty).

 2. Wnioski składane po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie.

 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

§ 7

 1. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku regulamin i harmonogram imprezy oświatowej.

 2. Kurator może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień.

 3. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Kuratorium lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.

§ 8

 1. O przyznaniu bądź odmowie udzielenia Honorowego Patronatu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty organizator powiadamiany jest w formie pisemnej.

 2. Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 9

 1. Organizator przedsięwzięcia, nad którym Kurator objął patronat umieszcza informacje o przyznanym wyróżnieniu wraz z logo Kuratorium Oświaty w Gdańsku we wszystkich drukowanych oraz elektronicznych materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

 2. Informacja o przyznaniu patronatu podawana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 10

 1. Objęcie patronatem honorowym imprezy oświatowej nakłada na organizatora obowiązek przedłożenia Kuratorowi sprawozdania (załącznik nr 2 do Regulaminu) z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.

 2. W przypadku niewywiązania się organizatora z realizacji wymogu złożenia sprawozdania, kolejne wnioski organizatora o udzielenie honorowego patronatu będą rozpatrzone negatywnie.

Rozdział 4

Odebranie honorowego patronatu

§ 11

 1. W uzasadnionych przypadkach Kurator może odebrać wyróżnienie honorowe.

 2. O odebraniu wyróżnienia organizator jest informowany w formie pisemnej

 3. Odebranie patronatu honorowego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia oraz posługiwania się logo Kuratorium Oświaty.

Pomorski Kurator Oświaty
Monika Kończyk    

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie honorowego patronatu
Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania

wróć wróć